Artikel 1: Preambule

 

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door STEP door STEPPES SCRL FS, met maatschappelijke zetel in de Rue de Steppes 24 - 4000 Liège, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.073.807. Aan de andere kant door de klant.

 

Volgens artikel 81 van de wet van 1 maart 2007 betreffende diverse bepalingen (III) houdt de activiteitencoöperatie zich voornamelijk bezig met het beroep en de integratie van moeilijk plaatsbare werklozen en andere risicogroepen met het oog op hun latere start in het beroepsleven. Deze opdracht wordt uitgevoerd door middel van een overeenkomst met de kandidaat-ondernemer, betreffende de begeleiding, supervisie en coaching met betrekking tot de activiteiten van deze laatste met het oog op zijn installatie.

De kern van de methodiek van een coöperatie van activiteiten vormt een praktijktest van het ondernemersproject van de kandidaat-ondernemer.

 In dit geval is de kandidaat-ondernemer Loïc Lempereur, de projectleider van WHATISD. WHATISD ("WHATISD") is een online verkoopplatform voor designproducten van ontwerpers.

 De diensten die Step by Steppes via de WHATISD Website aanbiedt, namelijk de verkoop van hedendaags en design meubilair en decoratie, worden hierna aangeduid als de "WhatisD diensten".

Het meubilair, de decoratie en alle goederen die op de Website te koop zijn, worden hierna aangeduid als de "Product(en)". 

De verkoper wordt Step by Steppes genoemd.

De natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de WhatisD diensten voor doeleinden die geen professioneel karakter hebben, wordt hierna aangeduid als "Client-consument".

De natuurlijke of rechtspersoon die producten koopt voor professionele doeleinden wordt hierna aangeduid als "Professionele klant".

De Consumer-Customer en de Professional-Customer worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Klant".

Elke bestelling die door een Klant onder de voorziene voorwaarden wordt geplaatst, wordt hierna "de bestelling" genoemd.

 

Artikel 2: Doel

 

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen Step by Steppes en de Klant te definiëren, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de WhatisD-website, ongeacht of de Klant een Professional of een Consumer-Customer is. De aankoop van een Product via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de huidige verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Step by Steppes zijn goedgekeurd. Step by Steppes behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling van de klant.

 

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden producten

 

Alle informatie met betrekking tot de Producten, evenals de prijzen, staan vermeld op de beschrijvingsfiche van elk Product. 

De Producten worden gepresenteerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en zo nauwkeurig mogelijk. Er kunnen kleine verschillen zijn in kleur, patroon, plaats van de houtnoesten, toon of kleur tussen de geleverde Producten en de Producten die op de Website of in de catalogus worden weergegeven. Deze verschillen, zolang ze geen betrekking hebben op de essentiële kenmerken van de Producten en de kwaliteit ervan niet in het gedrang komen, rechtvaardigen geen annulering van de Bestelling, weigering van de levering of een verklaring van niet-conformiteit van de Producten. Aangezien de perfecte weergave van de Producten op de Website en/of in de catalogi niet kan worden gegarandeerd, met name door verschillen in kleurweergave door internetbrowsers en/of visualisatiemonitoren, kan Step by Steppes niet aansprakelijk worden gesteld voor de onnauwkeurigheid van de foto's die op de Website en in de catalogi verschijnen.

 

Standaardproducten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Producten op maat hebben een langere levertijd dan producten die beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt. Onder maatwerk wordt verstaan: Producten op maat, Producten die een textielbekleding (leer, stof, enz.) naar keuze van de klant nodig hebben, Producten die kunnen worden geconfigureerd volgens de specifieke eisen van de klant op het gebied van afmetingen, afwerking, kleuren, maatwerk, gepersonaliseerde samenstellingen, enz.... De levertijd is afhankelijk van het product. Deze vertraging wordt gespecificeerd op de WhatisD-website of per e-mail verstuurd.

 

Indien bij een probleem alle of een deel van de producten niet beschikbaar zijn, informeert WhatisD de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of het kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare producten. De beschikbare producten worden normaal geleverd.

 

Artikel 4: Tarieven

 

De prijzen van de producten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW en andere van toepassing zijnde belastingen). Step by Steppes behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten te wijzigen.

Artikel 5: Geografische gebieden

 

De online verkoop van de op de WhatisD-website gepresenteerde producten is gereserveerd voor klanten die in Europa wonen en voor leveringen die nodig zijn in de geografische gebieden.

Sommige Europese landen zijn niet toegankelijk. Alle informatie over de levering van producten of diensten is beschikbaar op de website of op aanvraag per e-mail.

 

Artikel 6: Bestellingen

 

De klant, die een Product wenst te kopen, moet dit verplicht doen: 

- Vul het bestelformulier in waarop hij alle gevraagde informatie vermeldt; 

- vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten; 

- Controleer zijn bestelling;

- Bevestig zijn bestelling en betaling. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van de perfecte kennis ervan en de verzaking aan de eigen aankoop- of andere voorwaarden.

- Een samenvatting van de bestelling met betalingsinformatie wordt per e-mail verstuurd. 

 

De validatie van de bestelling wordt van kracht na ontvangst van de betaling per Step by Steppes.

De betaling is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde verrichtingen te aanvaarden. Step by Steppes communiceert per e-mail met de bevestiging van de geregistreerde bestelling.

 

Artikel 7: Levering en montage

 

7.1 Levering

 

De kosten voor levering en montage zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. De levering van de Producten en de montage ervan vindt plaats op risico van de Klant. De levering van de Producten vindt plaats op de eerste trede van de deur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor leveringen naar andere landen dan België worden de kosten specifiek en individueel berekend. Bij het retourneren van pakketten zijn de kosten altijd voor rekening van de klant.

De levertijden staan vermeld op de beschrijvingsfiches van elk product. De levertijden worden bij wijze van indicatie vermeld en zijn nimmer te beschouwen als een bindende termijn.

 

7.2 Ontvangst en klacht

 

De Klant verzekert en is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de plaats van levering. De kosten in verband met de behoefte aan hefwerktuigen of andere apparatuur die door de configuratie van het bedrijfspand noodzakelijk zijn, zijn voor rekening van de klant.

Op het ogenblik van de levering moet de Klant - in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert - alle onderzoeken uitvoeren die nodig zijn om eventuele schade, ontbrekende artikelen, gebreken of andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de geleverde Producten met zijn Bestelling op te sporen. De Klant moet met name de staat van de verpakking, het aantal verpakkingen en de Producten in hun hoeveelheden, referenties, staat en kenmerken controleren. Bij gebreke daarvan wordt de klant geacht de zaak goed te keuren en zijn eventuele zichtbare gebreken voor zijn rekening.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid van zijn verzoek zal de Klant in geval van schade, tekorten, gebreken of andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de geleverde Producten, een nauwkeurig en met redenen omkleed voorbehoud maken op de leveringsbon.

In geval van een klacht vragen wij de klant om een e-mail te sturen naar onze dienst na verkoop: community@whatisd.com. De dienst na verkoop zal contact opnemen met de Klant om de terugzending van het Product te organiseren en om de te volgen procedure aan te geven.

Elk Product dat eventueel geweigerd wordt, moet door de Klant in perfecte staat, in de originele verpakking en met alle toebehoren worden teruggestuurd.

 

7.3 In geval van afwezigheid

 

Als de levering door een vervoerder wordt gedaan in afwezigheid van de Klant, wordt een visitekaartje achtergelaten. De instructies die moeten worden opgevolgd om het pakket te recupereren, staan vermeld op dit bericht. Step by Steppes kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verkeerde interpretatie of niet-naleving van deze instructies.

 

7.4 Montage

 

De montage is de verantwoordelijkheid van de klant.

 

7.5 Gevallen van overmacht

 

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of van het zich voordoen van een gebeurtenis van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, overstroming, brand, storm, gebrek aan grondstoffen, storing of onderbreking van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk, transportstaking, gedeeltelijke of volledige staking of uitsluiting en alle andere gebeurtenissen die buiten de uitdrukkelijke controle van de partijen vallen en die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

De partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Partijen komen overeen dat zij met elkaar in overleg treden om gezamenlijk de voorwaarden voor de uitvoering van de Opdracht vast te stellen.

Artikel 8: Betaling

 

8.1 Betalingswijzen

 

Om de bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en de beste service te bieden, nodigt Step by Steppes de Klant uit om de aankoopprijs te betalen bij het plaatsen van de bestelling.

 

De klant zal de betaling uitvoeren door middel van een conventionele overschrijving op onze rekening via de transactieservers van de financiële instellingen van de klant, volgens de instructies die per e-mail worden verstuurd.

De Producten zijn ter attentie van de Klant gedurende 5 dagen gereserveerd, in afwachting van de betaling. Zodra deze periode is verstreken, kan WhatisD besluiten de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas gevalideerd als WhatisD de volledige betaling heeft ontvangen.

8.2 Betalingsvoorwaarden

De beveiliging van elektronische geldovermakingen en de goede uitvoering van betalingsopdrachten in het algemeen vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de financiële organisaties die deze overmakingen beheren. Step by Steppes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die het gevolg is van een fout, weglating, defect, storing of verwerpelijke handeling die niet rechtstreeks aan haar is toe te schrijven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen te lezen die van toepassing zijn op de betalingsdiensten die hij gebruikt, in het bijzonder wanneer hij een contract uitvoert dat is afgesloten met Step by Steppes.

Artikel 9: Eigendomsoverdracht

 

De verkochte en geleverde Producten blijven het exclusieve eigendom van Step by Steppes tot de volledige betaling van de facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaan alle risico's van verlies en schade met betrekking tot de betrokken Producten op de Klant over zodra deze in bezit worden genomen.

In het geval dat de klant het herroepingsrecht uitoefent, keert de eigendom terug naar Step by Steppes zodra de prijs is terugbetaald, en de risico's zodra het geretourneerde pakket is ontvangen.

 

Artikel 10: Herroepingsrecht en klachten

De consument heeft het recht aan Step by Steppes mee te delen dat hij afziet van de aankoop van een standaardproduct, kosteloos en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Bestelling op afstand. Deze optie is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten zoals gedefinieerd in artikel 3.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant-consument een e-mail sturen naar onze dienst na verkoop (community@whatisd.com), met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer (IBAN-formaat) waarop de terugbetaling moet gebeuren. De Consumer-Customer ontvangt een e-mail ter bevestiging van de retourautorisatie en de te volgen procedure voor de terugzending.

De uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument-consument houdt voor hem de verplichting in om de Producten waarvan de Bestelling is geannuleerd binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht in perfecte staat en in de originele verpakking te retourneren. De verzendkosten zijn voor rekening van de Consumer-Customer.

De Consumer-Customer zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend, alle door hem betaalde bedragen terugbetaald krijgen, mits Step by Steppes het (de) Product(en) in perfecte staat, in de originele verpakking(en) en met al zijn (hun) accessoires heeft (hebben) ontvangen.

WhatisD behoudt zich het recht voor om aanspraak te maken op een vergoeding voor het gebruik van het Product indien blijkt dat de Consument -klant een gebruik heeft gemaakt van het genoemde product dat verder gaat dan nodig is voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

Artikel 11: Garanties en service na verkoop

 

Naast de wettelijke rechten voorzien door de Belgische wetgeving, worden de Producten gegarandeerd voor een periode van 6 maanden vanaf de levering tegen alle fabricage-, ontwerp- of materiaalfouten, tenzij anders vermeld op de productfiche.

De verkochte Producten genieten de wettelijke garantie van conformiteit en de wettelijke garantie van verborgen gebreken.

Het verborgen gebrek moet binnen twee maanden na ontdekking per e-mail worden opgezegd, op straffe van verbeurdverklaring. De aangetekende brief moet het ordernummer en een beschrijving van het gebrek bevatten.

Elke teruggave moet vooraf worden geautoriseerd door Step by Steppes.

Producten die getroffen zijn door een gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek dat binnen twee maanden wordt gemeld, worden teruggenomen en gerepareerd of geruild, tenzij dit onevenredig of onmogelijk is binnen een redelijke termijn.

Zijn uitgesloten van de garantie:

Schade aan het Product als gevolg van normale slijtage met betrekking tot de aard, functie, samenstelling en prijs;

kleine verschillen die zijn geconstateerd op de producten als omschreven in artikel 3;

Producten die te intensief zijn gebruikt, met name voor andere dan particuliere doeleinden;

defecten in het product die het gevolg kunnen zijn van onjuiste installatie, opslag, bewaring of montage (het niet naleven van de montagevoorschriften), gebrek aan onderhoud, onjuist gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische of bedrijfsspecificaties (het niet naleven van de onderhouds- en servicehandleiding), wijzigingen of reparaties door de Klant of een derde partij, schade veroorzaakt door externe objecten, externe gebeurtenissen zoals ongelukken, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstmatig licht (in geval van verkleuring), natuurrampen of slecht weer.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

Step by Steppes heeft voor alle stappen van de toegang tot de WhatisD Website, het bestelproces, de levering of de daarop volgende diensten slechts een middelenverbintenis.

Step by Steppes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, een poging tot fraude door phishing (of een andere techniek), verduistering of diefstal van informatie, of enig feit dat als overmacht kan worden gekwalificeerd. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die verband zou kunnen houden met het gebruik, de toegang tot de WhatisD-website of het downloaden van elementen die zijn opgeslagen op de WhatisD-website.

Step by Steppes wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade van welke aard dan ook, lichamelijk of materieel, als gevolg van oneigenlijk gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het product.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Step by Steppes voor de geleverde Producten, ook in het kader van de toepasselijke contractuele of wettelijke garanties, beperkt tot de prijs van de gebrekkige of niet-conforme Producten. Step by Steppes wijst alle verantwoordelijkheid af (i) in geval van indirecte schade, met inbegrip van met name financiële of commerciële schade, verlies van klanten of besparingen, elke commerciële verstoring, elke verhoging van kosten en andere algemene kosten, winstderving, verlies van merkimago, elk uitstel of verstoring van de planning van projecten of de activiteit van de klant, enz, (ii) in geval van onvoldoende medewerking van de Afnemer aan de uitvoering van de overeenkomst, (iii) in geval van tussenkomst van een derde aan de betwiste goederen, (iv) wanneer de Afnemer de gekochte goederen op een ongeschikte plaats installeert of opslaat, (v) in geval van overdreven intensief gebruik, met name voor andere dan particuliere doeleinden, (vi) in geval van montage of installatie van de geleverde Producten die niet in overeenstemming zijn met de regels van de handel of die niet overeenstemmen met de voor dit soort materiaal verstrekte of in het algemeen gebruikelijke aanduidingen, (vi) in geval van schade die verband houdt met het vervoer.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 

De Website in zijn geheel, met inbegrip van de architectuur, het ontwerp, de presentatie van de advertenties, de interface, de databases, de naam, de domeinnaam, is het exclusieve eigendom van Step by Steppes.

De op de Website gepubliceerde elementen, waaronder met name logo's, namen van ontwerpers, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen, vormen werken die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten. De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze Website is dus verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de houders van deze rechten en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en/of een onrechtmatige daad die de wettelijke aansprakelijkheid van de overtreders van de voormelde rechten met zich mee zou brengen.

Artikel 14: Eerbiediging van de privacy

 

Persoonlijke gegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met onze "VAG" die de Klant wordt verzocht te accepteren bij de registratie op de website.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

De relatie tussen de klanten en Step by Steppes wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Step by Steppes bevoegd.

 

Artikel 16: Diversen

 

De eventuele annulering of ongeldigheid van een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules. De nietige of ongeldige clausule zal worden vervangen door een andere clausule die zoveel mogelijk de betekenis, het doel en de kosten van de nietige clausule weergeeft, zonder dat deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is. De partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de ongeldige clausule te vervangen. Indien een voorwaarde ontbreekt, wordt deze geacht te worden beheerst door de gebruiken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de vennootschappen hun zetel in België hebben.

Geen enkele handeling, gedrag, tolerantie of nalatigheid van Step by Steppes kan geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs niet gedeeltelijk, aan de strikte en integrale uitvoering van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die deze aanvullen.

Step by Steppes behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie hiervan zal op de Website worden aangegeven en zal van toepassing zijn zodra deze is gepubliceerd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten alle verbintenissen van de partijen. Er mag geen enkel document, project, brief of document van welke aard dan ook worden ingeroepen om te trachten een andere of aanvullende verbintenis af te leiden dan die welke onder deze voorwaarden is onderschreven.